Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong nhiệm kỳ Đại hội XII - ảnh 1